در شهر چه خبر؟
جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧
قلیان اسفندیار ... نظرات() 

-         اینکه مسئله برچیدن قلیان در حال حاضر بین  الویتها و نیازهای اجتماع در مرتبه چندم قرار دارد، بماند.

-         اینکه در کنار رفع مشکلات رده اول جامعه باید به مشکلات کوچکتر هم پرداخت، بماند.

-         اینکه به عقیده بعضی ها حل کردن مسائل بزرگ گاهی راهی جز باز کردن گره های کوچک ندارد، بماند.

    

-         اما خبر اینکه:

o       مشغول قدم زدن هستم که حسب  اتفاق چشمم به میز و صندلی های چیده شده کنار پیلده رو و قلیان های پر زرق و برقی می افتد که آقایانی با قدرت مشغول کشیدن هستند. به تابلو بالای سرم نگاه می اندازم:

o       رستوران اسفندیار

o       اینجا محدوده بلوار آفریقا یا جردن است. اسفندیار هم رستوران بالای شهری (از نظر مکانی) محسوب می شود.

-         ظاهرا قلیان از قهوه خانه ها که جمع نشده بلکه بالای شهری ها تازه یادشان افتاده است که این سنت را زنده کنند.