در شهر چه خبر؟
شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
مربی تبم ملی فوتبال (ورزش) ... نظرات() 

-         پس از چندبن ماه تاخیر و کشمکش بالاخره مربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.

-         تاخیر و ناتوانی در تصمیم گیری سازمانهای ذیربط بروشنی از مشکل مدیریت حکایت دارد.

-         مشکل مدیریت لزوما بعنی این نیست که شخص خاصی باید برود و شخص دیگری بیاید ( که این رفت و آمد خود مشکل مدیریتی دیگری است)

-         دو راه کار اصلی میتواند مد نظر قرار گیرد:

o       روشهادر سازمانهای ذیربط و مسول بنحوی اطلاح شود تا گزینه ها و کاندیداهای مربی گری تیم ملی از قبل پرورش یابند و حتی برای کاندیداها  بصورت گروهی دوره های آموزشی لازم برگزار شود.

o       معیار های مشخص علمی و تجربی برای سمت مربی گری تیم ملی بررسی و اعلام شود تا مربیان علاقه مند نیز بدانند و خود در تکمیل سوابق خود بکوشند.