در شهر چه خبر؟
سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
تاکسی خطی ... نظرات() 

-         722ب22سمند نویی است. مسافرانش را سوار میکند. برچسب روی ماشین نشان میدهد در مسیر دیگری باید کار کند که نرخ کرایه آن هم نوشته شده. اما ظاهرا کنترلی نیست و راننده مسیرش را خودش عوض کرده است. البته کرایه ای را هم که میگیرد خودش تعیین کرده که بنظرم زیاد است.

-         آیا بهتر نیست حالا که بنزین سوبسیدی را به این آقایان میدهند کنترل بهتری هم روی آنها برای سرویس دهی به مردم باشد.

-         مثلا یک راهش اینکه برای هر مسیر مثل اتوبوس ها یک مسول خط مقیم باشد و بر نحوه کار آنها نظارت شود