در شهر چه خبر؟
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
جورابهای لنگه به لنگه! ... نظرات() 

       یکی می گفت به یه نفر گفتن چرا جورابات اینطوریه،  لنگه به لنگه است، یکیش آبی یکیش زرد

        

       به جوراباش نگاه کرد و فکر کرد... و گفت:

§          راستش نمیدونم یک جفت مثل اینا هم توی خونه دارم

§