در شهر چه خبر؟
شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
™ بیمه شخص ثالث سیاسی و بیمه اغتشاش ™ ... نظرات() 

  بیمه شخص ثالث سیاسی و بیمه اغتشاش

ß    آقایان دیروز می گفتند تقلب

*    امروز می گویند نه تقلب نشده. ما اشتباهی بودیم.

E    فردا حتما دوباره می گویند ما عوضی اشتباهی گفتیم. اصلا ما جوگیر شده بودیم.

*    بماند

Ø     ===============

*    شازده پسر غضفر عریضه فرمود:

E     بهتر است این آقایان خود را بیمه شخص ثالث سیاسی کنند

*    بلکه ملت خسارات لایی کشیدن های سیاسی ایشان را از بیمه وصول کنند

ß     بیمه اغتشاش هم برای  کسبه، کارمندان ،کارگران و هنرمندان و غیره  الزامی است.

  تا ملت نگران خسارات اغتشاش و زیگزاگهای سیاسی نباشند. حتی شده قسطی وصول کنند.

  .

  آسودگی خاطر برای خود و دیگران با معاینه فنی، بیمه شخص ثالث، بدنه و اغتشاش مخصوص شیاست مداران