در شهر چه خبر؟
یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
سرپیچ بهارستان یا سرپیچ اوین(طنز) ... نظرات() 

پیچ بهارستان و پیچ اوین

سرپیچ بهارستان

 

داش هم باشه - بعد از داش آکل - اول داش میر حسین

که بر و بچه هاشو تنها فرستاد سر پیچ اوین