در شهر چه خبر؟
جمعه ٢٠ آذر ۱۳۸۸
اغتشاش رئیس ... نظرات() 

اغتشاش رئیس

 

 

ساعت 10 صبح 16 آذر بهش زنگ زدم:

                                                کجایی؟ نمیای دانشگاه؟

صداش خواب آلود بود و کمی گرفته. انگار تازه از خواب بیدار شده بود.

گفت: نه.   موندم اغتشاش کنم!

گفتم: کجا؟ توی خونه زیر لحاف؟!

گفت: آره دیگه رئیسا اینجوری اغتشاش می کنن!

                                         که نمیگیرنشون!