در شهر چه خبر؟
جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
در حواشی روز قدس (طنز) ... نظرات() 

مش رجب عریضه آورده است برای انتشار با این مضمون که در ادبیات سالیان دور بعضیها راهنمای چپ می زدند و براست میپیچیدیند(یا بالعکس)  اما حالا با نور لیزر فلاشر میزنند و سپس به آسمان دود یا در زمین غیب می شوند و نهایتا  از شرق با ارشاق وارد و از غرب با مشقت خارج و جملگان قوم را در عقبه ای پر گرد و خاک باقی میگذارند.

میخواهد ادامه دهد که گوشی دستمان میآید و  میگوئیم Hang UP! Hang UP!   تو عزیز دلمی و لکن ما در این ایام متاخر چندان نور باران صاحبان مکاسب و شیفتگان مقاصد و اهل حشم و خدم و عمال n  ام آقا زادگان و ایضا -  بعض از هنر بندان، ماست مندان، پیله وران، فیله خواران -  و کذا و کذا شده ایم که دیگر برایمان کفایت حال و END  قیل و قال حاصل است.

میگوید ای آقا ما  کلامی مجمل گفتیم  تو قصیده ای سرودی در ابهام و پراکندی هاله ای طویل در ایهام. باری  ادب حکم مینمود که دست کم فرمایش میداشتی Hang ON و لکن فی حال الحاضر کلامی برای ما نماند جز افاضه مصداقی و آن  توصیه فلاش بکی از دو هفته به روز قدس تا دو هفته بعد ازآن تا اگر توانستی معادله منحنی بعض حرکات و سکنات محترمان منظور و منظوره را در برج فلک الفلاک محاسبه فرمایی.