بنن آماده!!!

-         865*42 / تریلی ظاهرا بتن خود را در خیابانهای بالاتر تخلیه کرده است.

-         کنار خیابان فرعی می ایستد و باقیمانده مخزن خود را روی آسفالت خیابان خالی می کند. جریانی از دوغاب سیمان در خیابان راه می افتد. راننده بی خیال سوار ماشین می شود و به آرامی از محل دور می شود. چه باید گفت و چطوری و چه کسی به ایشان باید حالی کند که رعایت حقوق شهری و شهروندی را کند.

/ 0 نظر / 13 بازدید