نظرات احسان شریعتی

-شما وضعیت فعلی را چگونه صورت بندی می کنید؟

ما شاگردان شریعتی اصولاً به حوادث و تحولات کنونی از زاویه دید مصالح ملی و عالی مردم می نگریم نه از موضع تضادهای درونی نظام و جناح بندی های حاکمیت.درجه رشد تاریخی جامعه مدنی ایران و انتظارات مردم و جوانان فراتر از سطح پاسخ هایی است که تاکنون از سوی مسوولان به شکل رسمی ارائه شده است. برای نمونه، در جریان انتخابات اخیر، حضور میلیونی جاری نشانگر جنبش اجتماعی بی سابقه یی پس از انقلاب بود که هم به ترس و انفعال و بی تفاوتی عمومی «نه» گفت و هم به خشونت و جنگ داخلی و رادیکالیسم کور. حفظ همین روحیه مثبت و حضور قوی و آرام و ساکت و همسو و گسترده، امید به توفیق مردمسالاری و جمهوریت و حقوق و آزادی های بشر و شهروند را زنده نگاه می دارد. از این پس این اراده معطوف به زندگی توسط مردم تقدیر را ناگزیر و ناگریز از اجابت خواهد ساخت.

متن تکمیلی

/ 0 نظر / 7 بازدید