پارک شب یا شب پارک!

-         از پیچ کوچه که بسمت پارک می پیچم  ساعت 11 شب، عده زیادی را در پارک میبینم. ظاهرا انگار اینجا روز است.

-         پارک کوچکی در میان آپارتمانهای محل. مردم در دسته های کوچک و بزرگ نشسته اند. بعضی 2 نفره. بعضی خانواده بعضی گروهی کوچک  و بعضی ها هم پر جمعیت اند 10-20 نفره و چند خانواده: کوچک و بزرگ و پیر و جوان. بنظرم قابل تحسین می آیند. اینکه تنهایی خود را کنار گدذاشته و تفریح و شادی خود را با حضور و شادی دیگران لذتبخش تر یافته اند. به جمع که بپیوندی بالاخره لازمه اش اینست که اندکی هم که شده منیت و خود خواهی خود را محدود کنی.

-         از این گذشته در چنین جمع هایی است که بسیاری از تجربه ها منتقل می شود. کوپک و بزرگ هریک سهمی از تجربه های خود را انتقال می دهند.بزرگترها به کوچکتر ها و قبول کنیم بعضی وقتها هم کوچکتر ها به بزرگتر ها!!

شب خوش!

/ 0 نظر / 12 بازدید