پشت کامیون

آخرین ویرایش _  ٠۵-١١-٨٨

----

احتیاط کن --- التماس نکن

----

ای فلک در سرنوشت ما آسایش نبود

----

اول مظلوم عالم علی

----

بیابانگرد تنها

----

بیمه حق تعالی

----

تو نیکی می کن و در دجله انداز --- که ایزد در بیابانت دهد باز

----

تند نرو زود می رسی

----

حقیر است گر اردشیر است زی من --- امیری که من در دل او حقیرم

----

خود کرده را تدبیر نیست

----

در پناه مولایم علی

----

شبگرد عاشق

----

عقاب صحرا

----

فقط امروز

----

مجنون حسینم --- مدیون ابوالفضل

----

منمشتعلعشقعلیمچهکنم

----

فقط خدا --- رفاقت تعطیل

----

هاوار یا رسوال الله

----

یا حاضری شدات علی

----

یا سقاخانه رادکان

----

یار بی وفا بمیره ---  درد بی بی دوا بگیره

 ----

/ 0 نظر / 11 بازدید