بعضی خبرهای روز

      بعضی خبرهای روز از شمال نیوز

       

      مدیرعامل گوگل نسبت به تاثیر فناوری بر زندگی بشر و سرعت بسیاربالای این تغییرات خوش‌بین است
بسیاری از افراد در مورد سرعت فناوری درتغییر اساسی هر چه در دنیا وجود دارد، نگرانند؛ اما من جزو افراد خوش‌بین هستم. درکنفرانس نخستین پیش‌نویس آتلانتیک برای تاریخ در واشنگتن، به شرکت‌کنندگان گفتم کهقبول دارم در طول دهه‌های گذشته، تغییرات در زمینه فناوری با سرعت بسیار بالایی بهوقوع پیوسته است؛ اما معتقدم با وجود این‌که این تغییرات ممکن است علیه جهاناستفاده شود، باید به یاد داشت که ترکیب دسترسی به اطلاعات و رایانه‌های قدرتمند وارزان‌قیمت، می‌تواند مردم را به قله‌های جدیدی برساند.

     خبر کامل

      ......................

      مهدی رستم پور مجری ورزشی صداوسیما وکارشناس ورزش کشتی در مصاحبهبا رادیو فردا خبرپناهندگی خود به اروپا را تایید کرد.

     خبر کامل

      ........

      طبق اخبار منتشره از سوی رسانه های غربی ، نرگس کلهر، دختر مهدی کلهر مشاور محموداحمدی نژاد که با فیلمی در موضوع شکنجه به فستیوال حقوق بشر نورنبرگ آلمان رفتهبود، از کشورها غربی درخواست پناهندگی کرده است.

      خبر کامل

      ...........

      اینجانب معصومه طاهری موسوی، همسر دائمی و قانونی ایشان ( کلهر)  به دلیل کذب محض بودنمواردی که به اینجانب مربوط می شود ضمن مستند کردن اظهاراتم به مدارک پیوست، آمادگیدارم طی مصاحبه ای مشابه و یا ضمن حضور در خبرگزاری اصل مدارک را نیز جهت روشن شدنافزونتر اذهان عمومی ارائه نمایم.

      خبر کامل

      ........

      چرا نخبگان رابطه خوبی با احمدینژاد ندارند؟

      ه نظر می رسد مهمترین دلیل عدم استقبال نخبگان از احمدی نژاد،گارد بسته ای است که وی در برابر نظرات و انتقادهای "دیگران منتقد" گرفته که با نوعنگاه سرد و بعضا غیرمحترمانه ای همراه شده است. نخبگان به دلیل ویژگی های نخبگیمعمولا از تبعیت و اطاعت صرف ابا داشته و نگاهی انتقادی و متاملانه به قضایا وماجراها دارند. آنها انتظار دارند اگر به انتقادشان عمل نمی شود لااقل شنیده شوداما گارد شدیدا بسته ایشان در برابر "دیگران" این انتظار را به وادی یاس میکشاند.

روسای جمهور پیشین ایران نیز شاید در دل، چندان از این انتقادهاخشنود نبودند اما دست کم با "دیگرانی" که این انتقادها را بیان می کردند با احترامو ادب برخورد می کردند، احترام و ادبی که اکنون کمرنگ است. اساسا گاهی تصور میشودبرای ایشان، آنچه که "دیگران" فکر می کنند هیچ اهمیتی ندارد!

برای درک بهترموضوع بگذارید مثالهایی ساده از حوزه های مختلف بزنیم:

o        نخبگان علمی: فرضکنید ماجرایی شبیه به ماجرای آن وزیر پیشنهادی محترم در دولتهای پیشین رخ می داد. ماجرا یا به عذرخواهی و یا حداقل کم محلی ختم می شد، شاید هم با توجیه هایی شبیه بهاین که وزارت بیش از تخصص به تجربه نیاز دارد و ... مواجه می شدید؛ اما پاسخ آقایرییس جمهور بسیار قاطع و ساده بود: برای خدمت به مردم به این کاغذپاره ها نیازینیست!

جواب مستلزم هیچ فحش یا ناسزایی نیست اما توهین و تحقیری آشکار بهکوشش هزاران دانشجوی تحصیلات عالیه است و نتیجه آن جز سرخوردگی عظیمی در این طبقهنبود! بله قطعا در میان دانشجویان کم نیستند کسانی که با کپی برداری و ... تحصیل راادامه می دهند اما کم هم نیستند کسانی که واقعا علم آموزی و دانش جویی میکنند.

o        

o        نخبگان اقتصادی: فرض کنید بیش از 50 اقتصاددان که سالها به تدریس وتحصیل اقتصاد اشتغال داشته اند در نامه ای به سیاست های اقتصادی رییس جمهور انتقادکنند و به جای جوابهای دیپلماتیک بسیاری که می توانستند دریافت کنند با این جوابغیر رسمی از سوی یک دکترای ترافیک در پاسخ به یک اعتراض اقتصادی روبرو شوند که اینآقایان بروند اثبات کنند که حرفشان علمی است!! اگرچه گذر زمان درستی حرفاقتصاددانان و صحت پیش بینی آنها در تورم زا بودن سیاستهای دولت بدون مابه ازایکافی در افزایش تولید را آشکار کرد اما تحقیر صورت گرفته در حق آنان هنوز رنگنباخته است.

o        

o        نخبگان سیاسی: کشور از برخی سیاستمداران و بزرگانی تشکیل شدهکه قوام و استواری امور تا حدودی به آنها وابسته است. در روایات اسلامی نیز تاکیدشده که در هر شهری بزرگان آن شهر را احترام کن و از خوار کردنشانبپرهیز.

اما اکنون تصور کنید که انتخابات نزدیک است و به رییس جمهور گفته میشود که شما باید با بزرگان سیاسی اصولگرا رایزنی و مشورت کنید، چه جوابی کوبنده تراز این سراغ دارید: به حمایت لاریجانی ها نیاز ندارم!!

o        

o        نخبگان ورزشی: نتایج بسیار ضعیف تیم های ایرانی در المپیک و حذف از جام جهانی فوتبال هرچند اولینبار نبود اما در تداوم مسیر روبه رشد ورزش ایران قرار نداشت، در اینجا نیز دیگر نمیشد بهانه های رایج در سایر بخشهایی ـ مانند دشمن یا دسیسه گروهی رانت خوار وغیره ـرا ذکر کرد. اما پاسخ آقای احمدی نژاد بسیار ساده اما بنیان برافکن بود: گرفتن مدالدر المپیک ظاهر قضیه است و این مربوط به آدم های کوته فکر است که فکر می کنند حتماباید مدال هم کسب شود!

فرض کنیم این حرف اساسا درست باشد اما فکر کرده ایمبا این حرف خود چه رنجشی را به خیل بیشماری ورزشکارانی تحمیل می کنیم که شب و روزخود را به تمرین برای کسب مدال برای ایران اسلامی گذرانده اند. (البته ظاهرا ایشانفراموش کرده بودند که خودشان پیشتر برای هر مدال طلا یکصد میلیون تومانهدیه در نظرگرفته بودند)

o        

o        نخبگان دولتی: همکاران و حتی وزیران دولت هم بی نصیبنمانده اند. راستی آیا یک وزیر که در نظام سلسله مراتبی ایران از شان و جایگاه قابلتوجهی برخوردار است، در نگاه رییس

/ 0 نظر / 12 بازدید