زلزله ژاپن

زلزله شدید ژاپن و ازبین رفتن و مفقود شدن هزاران نفر واقعا دل هر انسانی را بدرد می آورد.

چه خوش گفت سعدی بزرگ که

بنی آدم اعضای یکدیگرند        که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار      دگر عضوها را نماند قرار

برای ژاپنی های صبور آرزوی صبوری و سرو سامان یافتن از آثار این بلا و خشم طبیعت میکنم

/ 0 نظر / 28 بازدید