شرایط کاندیدا های مجلس و ریاست جمهوری

-          برای انتخاب یک نفر در یک سمت ساده شرایط خاصی را در نطر میگیریم.

o       حداقل مدرک تحصیلی، حداکثر یا حداقل سن، حداقل تجربه و سایر مشخصات و مهارتهای لازم

o        گاهی هم امتحان و مصاحبه می گذاریم و فرد مورد نطر را انتخاب می کنیم.

-          آیا برای نمایندگی مجلس لازم نیست حداقل شرایط را بگذاریم؟

-          بعضی از این حداقل ها می تواند بصورت زیر باشد:

o       سواد کافی

o       آشنایی با قانون اساسی (اصول آنرا بداند)

o       آشنایی با سازمان، کمیسیونهای وشرح کار مجلس شورای اسلامی

o       آشنایی با روابط قوه مقننه با سایر قوا: مجریه و قضادیه

o       آشنایی با برنامه های  و شرح وظایف نمایندگان مجلس و.....

-          میتوان برای ثبت نام در انتخابات نیز این حداقل ها را خواست و حتی امتحان گذاشت.

/ 0 نظر / 12 بازدید