پست های ارسال شده در مهر سال 1388

عصاره ی سیر و لیمو ترش

  ·        مصرفعصاره : اگردچاررسوبگرفتگیدررگهایبدنشده اید،نیازیبهعملقلببازوجودندارد . زیراگرفتگی رگهاپسازاین،شماراآزارنخواهدداد . فقطکافیاست،روزینصفاستکان (30 سی سی)ازاینشربتغلیظوطبیعیمیلنماییدتابهکلیبرطرفگردد . ·        طرزتهیه : تعداد 30 حبهیسیرراپوستگرفتههمراهبا 5 عددلیموترششیرازیباپوستکهقبلاهسته هایآنراگرفتهاید،درهمزن(میکسر)بریزید . ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید