عصاره ی سیر و لیمو ترش

 

·        مصرفعصاره :

اگردچاررسوبگرفتگیدررگهایبدنشده اید،نیازیبهعملقلببازوجودندارد . زیراگرفتگی رگهاپسازاین،شماراآزارنخواهدداد . فقطکافیاست،روزینصفاستکان (30 سی سی)ازاینشربتغلیظوطبیعیمیلنماییدتابهکلیبرطرفگردد .

·        طرزتهیه :

تعداد 30 حبهیسیرراپوستگرفتههمراهبا 5 عددلیموترششیرازیباپوستکهقبلاهسته هایآنراگرفتهاید،درهمزن(میکسر)بریزید . پسازآنکههمهیمحتویاتدرمیکسرله شدبایکلیتر

/ 1 نظر / 21 بازدید