در حواشی روز قدس (طنز)

مش رجب عریضه آورده است برای انتشار با این مضمون که در ادبیات سالیان دور بعضیها راهنمای چپ می زدند و براست میپیچیدیند(یا بالعکس)  اما حالا با نور لیزر فلاشر میزنند و سپس به آسمان دود یا در زمین غیب می شوند و نهایتا  از شرق با ارشاق وارد و از غرب با مشقت خارج و جملگان قوم را در عقبه ای پر گرد و خاک باقی میگذارند.

میخواهد ادامه دهد که گوشی دستمان میآید و  میگوئیم Hang UP! Hang UP!   تو عزیز دلمی و لکن ما در این ایام متاخر چندان نور باران صاحبان مکاسب و شیفتگان مقاصد و اهل حشم و خدم و عمال n ام آقا زادگان و ایضا -  بعض از هنر بندان، ماست مندان، پیله وران، فیله خواران -  و کذا و کذا شده ایم که دیگر برایمان کفایت حال و END  قیل و قال حاصل است.

میگوید ای آقا ما  کلامی مجمل گفتیم  تو قصیده ای سرودی در ابهام و پراکندی هاله ای طویل در ایهام. باری  ادب حکم مینمود که دست کم فرمایش میداشتی Hang ON و لکن فی حال الحاضر کلامی برای ما نماند جز افاضه مصداقی و آن  توصیه فلاش بکی از دو هفته به روز قدس تا دو هفته بعد ازآن تا اگر توانستی معادله منحنی بعض حرکات و سکنات محترمان منظور و منظوره را در برج فلک الفلاک محاسبه فرمایی.

/ 0 نظر / 17 بازدید