عصاره ی سیر و لیمو ترش

  ·        مصرفعصاره : اگردچاررسوبگرفتگیدررگهایبدنشده اید،نیازیبهعملقلببازوجودندارد . زیراگرفتگی رگهاپسازاین،شماراآزارنخواهدداد . فقطکافیاست،روزینصفاستکان (30 سی سی)ازاینشربتغلیظوطبیعیمیلنماییدتابهکلیبرطرفگردد . ·        طرزتهیه : تعداد 30 حبهیسیرراپوستگرفتههمراهبا 5 عددلیموترششیرازیباپوستکهقبلاهسته هایآنراگرفتهاید،درهمزن(میکسر)بریزید . ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
17 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
2 پست
طنز
19 پست
اجتماعی
28 پست
زلزله
1 پست
بین_ملل
2 پست
22_بهمن
1 پست
حجاب
1 پست
تونس
1 پست
سیاسی
6 پست
برف
1 پست
بستنی
1 پست
اربعین
1 پست
بنزین
2 پست
خودرو
1 پست
سوبسید
2 پست
محرم
1 پست
عاشورا
1 پست
هنرمندان
1 پست
تحریم
2 پست
ترافیک
2 پست
روز_قدس
3 پست
رمضان
4 پست
ساندیس
1 پست
مشکی
1 پست
روزه
1 پست
جشن
1 پست
اغتشاش
2 پست
16آذر
1 پست
فرهنگی
6 پست
پارک
3 پست
تغذیه
1 پست
دارو
1 پست
مهاجرت
1 پست
نخبگان
1 پست
سبز
1 پست
انتخابات88
25 پست
اهل_سنت
2 پست
تاکسی
2 پست
پزشکی
1 پست
رفسنجانی
1 پست
شریعتی
1 پست
شیطان
1 پست
ملت
1 پست
اوباما
1 پست
پرستار
1 پست
مجلس
1 پست
شب
1 پست
پرسپولیس
1 پست
قطبی
1 پست
حاشیه
1 پست
اسفندیار
1 پست
قلیان
1 پست
فوتبال
1 پست