19 رمضان

160- محققا برای آنکه دو چشم دارد صبح روشن است

 

239- جوانمرد از خویشاوند مهربانتر است

 

289- چه بسیار است پندها و عبرتها و چه کم است پندپذیرفتن

 

374- آنچه را نمیدانی مگو  بلکه هر آنچه را میدانی هم مگو

 

436- کار اندک که ادامه داده شود بهتر از کار بسیار که خستگی آورد

 

امام علی (ع)، نهج البلاغه، حکمتها

 

/ 0 نظر / 12 بازدید